ARTESIA VINTAGE🌈🏆

Model: Chloe Koizumi - @ckoiz
Photographer + Stylist: Glenny Quiaoit - @heyglenny