You Glow Girl💚

Model: Shaina Manring - @shainaalynne

Photographer + Stylist: Glenny Quiaoit - @heyglenny